Rapporto finanziario 2018

Gruppo Raiffeisen

Chiusura intermedia 2019

del Gruppo Raiffeisen

Rapporto finanziario 2018

Raiffeisen Svizzera